ŻŁOBEK AUTOBUSIK – NOWE MIEJSCE OPIEKI DLA DZIECI DO LAT 3
W LUBLIŃCU.

Realizacja projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Numer wniosku: WND-RPSL.08.01.03-24-028D/18

Beneficjent/lider projektu: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Larix Sp. z o.o.
Partner: Zegar Słoneczny Sp. z o.o.

CEL PROJEKTU
Utworzenie Żłobka Przyzakładowego Autobusik poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, w okresie od 1 marca 2019r. do 31 marca 2022r. na terenie gminy miejskiej Lubliniec, na 200 miejsc opieki i zapewnienie jego funkcjonowania przez okres 24 miesięcy. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna jest finansowane ze środków EFS nie dłużej niż 12 miesięcy. Żłobek będzie dostępny również dla dzieci z niepełnosprawnościami dzięki utworzeniu sal wyposażonych w pomoce sensoryczne oraz dostosowany plac zabaw.

PLANOWANE EFEKTY:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 200
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 380 osób
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 79 osób
 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 167 osób

ZADANIA
1. Dostosowanie i adaptacja budynku do potrzeb żłobka przyzakładowego PHU Larix w okresie 01.03.2019-31.12.2019
2. Zakup i montaż wyposażenia żłobka w okresie 01.09.2019-31.12.2019
3. Wyposażenie i montaż elementów placu zabaw w okresie 01.09.2019-31.11.2019
4. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania żłobka dla 200 dzieci przez okres 24 miesięcy.
Beneficjent zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu i dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

FINANSOWANIE PROJEKTU
1. 85% z dotacji EFS.
2. 3% Budżet Państwa.
3. 12% wkład własny Beneficjenta.

WARTOŚĆ PROJEKTU – 8 458 814,23 PLN
WARTOŚĆ WKŁADU EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO – 7 189 992,09 PLN
WARTOŚĆ WKŁADU BUDŻETU PAŃSTWA – 253 764,43 PLN

 

STANDARDY OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3
Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 będzie realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi określonymi w przepisach prawa krajowego:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. U.2019 poz. 409,730).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. U.2019 poz.72).
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (U.2011 Nr 69 poz. 368).
 4. Wymogi dotyczące wyżywienia dla danej grupy wiekowej wynikające z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej – Instytut Żywności
  i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie
  .
 5. Statut i Regulamin żłobka.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe 1/11/2019 na sprzedaż i dostawę sprzętu multimedialnego - rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 2/11/2019 na sprzedaż i dostawę środków do pielęgnacji - rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 3/11/2019 na sprzedaż i dostawę materiałów plastycznych na zajęcia - rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe 4/11/2019 na sprzedaż i dostawę wody pitnej i soków - rozstrzygnięte

Wybór prowadzących zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, muzyczno-rytmiczne i logopedyczne - rozstrzygnięte